Bunları Biliyor musunuz?
Akaryakıt Pompalarında Kullanılan Yazarkasa Rulolarının Taşıması

Vergi usul Kanunu Sirküleriyle akaryakıt istasyonlarında kullanılan yazarkasa rulolarının taşıması gereken özellikler belirlendi.


08.01.2007 tarihinde yayınlanan 8 nolu Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri ile akaryakıt istasyonlarında kullanılan yazarkasa rulolarına standartlar getirilmiştir. Bu standartlar ve ruloların taşıması gereken özellikler şunlardır;


68 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin 5 inci bölümünde ise akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle düzenlenen fişlerin “fatura yerine geçen belge” olarak kabul edileceği belirtilmişti. Bu nedenle, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kullanılması, Vergi Usul Kanununa göre ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi zorunluluğu; söz konusu fişlerin düzenlenmesinde kullanılacak kağıt ruloların kolaylıkla silinemeyecek özelliğe sahip olmasını gerektirmektedir.


Buna göre, termal yazıcılı söz konusu ödeme kaydedici cihazlarda kullanılacak kağıt ruloların (52 Seri No.lu Genel Tebliğin 5 inci bölümünde açıklandığı gibi);


a) Türk Standartları Enstitüsünce onaylanmış,

b) Arka ortasına birbirinden en fazla 50 milimetre aralıkta ve rulo uzunluğu boyunca, kağıdı üreten firmanın logosunun (kısa adı veya baş harfleri) ve kağıdın numarasının basılmış,

c) Yine arkasında ve kağıdın kenarına 20 milimetreyi geçmeyen aralıklarla aşağıdaki sıra dahilinde,

- Onaylayan kurumun kısa adının (en fazla 4 karakter),

- Onayın tarih ve sayısının,

- Başına "SKT" işareti konularak, 7 yıldan az olmamak üzere son kullanma tarihinin (ay/yıl) yazılmış, olması şarttır.


Söz konusu termal kağıt ruloların, belgelerin muhafaza ve ibraz mecburiyetine ilişkin yükümlülüklerinin de gereği olarak ısısı + 35 dereceyi geçmeyen, nem oranı % 80'in altında olan ortamlarda, ışık geçirmeyen ve kağıda zarar vermeyen kutularda saklanması gerekmektedir.


Öte yandan, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan diğer mükelleflerce kullanılan termal yazıcılı ödeme kaydedici cihazlarda da, 52 Seri No.lu Genel Tebliğin 5 inci bölümünde belirlenen ve yukarıda sayılan özelliklere sahip kağıt ruloların kullanılması gerekmektedir.


CEZA

3100 sayılı Kanunun Mükerrer 8/2. maddesinde “ Maliye Bakanlığınca belirlenip açıklanan usul ve esaslara uymayan...mükellefler hakkında; her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununa bağlı “Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde” yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı uygulanır.” denilmektedir. Buna göre, yukarıda sayılan özellikleri taşımayan kağıt ruloları kullananlar hakkında her bir belge için değil her bir tespit için ayrı ayrı olmak ve mükellefiyet grupları dikkate alınmak suretiyle Vergi Usul Kanununa bağlı “Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde” yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı tutarında ceza kesilecektir.

Önceki sayfa