Bunları Biliyor musunuz?
Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının Detayları

Aralık 2007 tarih ve 26720 sayılı Resmi Gazetede 265 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır.


1.1.2007 tarihinden itibaren kaldırılan ücretlilere vergi iadesi sisteminin yerine, 5615 sayılı kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 32 inci maddesinde yapılan değişiklikler sonucu gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde “ Asgari Geçim İndirimi ” sistemi getirilmiştir.


Sözkonusu 265 seri no’lu tebliğ ile; 1.1.2008 tarihinden itibaren itibaren başlayacak olan aylık Asgari Geçim İndirimi uygulamasının usul ve easaları açıklanmıştır.


Tebliğe göre;

1- Gerçek kişinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre bir oran tespit edilmektedir. Bu oranlar aşağıdaki gibi olup kişinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre toplamları hesaplamlara esas alınmaktadır. Mükellefin kendisi için 50% Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için 10% Ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için 7,5% Diğer Çocuklar için 5%


2- Bulunan toplam oran, ilgili yıla ait 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt yıllık tutarına uygulanarak bir matrah bulunmaktadır.


3- Bulunan bu matraha, GVK 103 üncü maddesinde yer alan Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine isabet eden oranı (%15) uygulanarak indirilecek yıllık vergi tutarı hesaplanmaktadır.


4- 3 üncü maddede hesaplanan indirilecek vergi tutarının 12 de biri her ay ücretlinin gelir vergisinden mahsup edilmektedir. Bu mahsup sonucu ücretlinin maaşında mahsup tutarı kadar artış meydana gelmektedir.


5- İndirim, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı uygulanabilmektedir.


6- Çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır.


7- Boşananlar için nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.


8- Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabilecektir.


9- Asgari geçim indiriminden, ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler de yararlanabilecektir.


10- Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde asgari geçim indirimi uygulaması en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir. Aynı anda birden fazla işverenden dolayı asgari geçim indiriminden faydalandığının tespiti halinde oluşan vergi ziyaı ücretliden cezalı olarak tahsil edilecektir.


11- Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.


12- 18 yaşını doldurmuş çocuklardan öğrenimi sona erenler, öğrenimin sona erdiği ayı takip eden aydan itibaren anne veya babasının asgari geçim indirimi hesabında dikkate alınmayacaklardır.


13- Hesaplanan asgari geçim indirimi tutarı ücretlinin gelir vergisinden fazla ise fazlası dikkate alınmayacaktır ve ücretliye herhangi bir iade yapılmayacaktır.


14- Gelir kısmi döneme ait olsa dahi (örneğin 15 günlük) indirim tutarı, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden aylık indirim tutarı esas alınacaktır.


15- Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında tebliğ ekinde yer alan “ Aile Durumu Bildirimi ” ni doldurarak işverenlerine bildireceklerdir. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikler işverene 1 AY içersinde bildirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanlar nedeniyle verginin noksan tahakkukuna veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek vergi ziyai cezasını gerektirir.


16- Ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi, işverenler tarafından haksız yere yapılan mahsup işlemi sayılarak işverenler cezalı tarhiyata muhatap olacaklardır.


Kısaca yukarıda özetlenen asgari geçim indirimi uygulaması hakkında söz konusu tebliğde detay açıklamalar ve 9 adet hesaplama örneği yer almaktadır.


Tebliğ ekinde, bir adet “ Aile Durumu Bildirimi Formu ” ve bir adet “Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro ” formu bulunmaktadır.

Önceki sayfa